Mặc dù organic reach trên social media giảm trong những năm qua, nhưng tôi rất lạc quan rằng chúng ta vẫn có thể duy trì chúng…