Ở đây, chúng ta bàn về cách mà các giá trị được xây dựng sau khi tạo ra hình ảnh nhận diện. Cách này còn mang lại lợi ích từ sự đa nghĩa của hình ảnh nhận diện qua các thời kỳ khác nhau.